biz ne zaman içsek
köfte geç gelir
ve oturur muhabbetin terkisine
çýplak bir efkar sözcüðü

biz ne zaman içsek
sabah akar meycinin cebine
günde kaç kez öpüþür ki
akrep ile yelkovan

biz ne zaman içsek
iç deðilizdir aslýnda
dýþýmýzda bronz bir
akþam sözcüðü

çýrýl bir
efkar sözcüðü
eften püften bir kar beklentisi
delikanlý kývamýnda
sevda deðilse de
tabansýz seviþmelerdeki
el deðmemiþ piþmanlýk

biz ne zaman içsek
iç deðilizdir aslýnda

bu alkol ikindisi þiirde
þimdi burada
açýlsaydýn
adýmýn baþ harfi gibi
belki aðustos kokardý aðustos

sen...
fikrini ipotek etmiþ kiralýk sevdalara
senine boyuna sevilmiþ sen
yalaný sevdasýndan büyük sen
bir bil sen!

biz ne zaman içsek
seni düþünüyoruz
genzimizde göl göz
yaþlarý...

biz ne zaman içsek
iç deðilizdir aslýnda..............

dýþýmýzda bronz bir Ýzmir akþamý!